Celé česko čte dětem

motto naší školky:

"KDYŽ VYRAZÍTE DO SVĚTA, NEJLEPŠÍ JE CHYTIT NĚKOHO ZA RUKU A DRŽET SE POHROMADĚ"


Naše mateřská škola podporuje sociální a emoční dovednosti dětí a pracuje s metodikou Dobrý začátek.


Dobrý začátek - certifikát - printscreen

Vážení rodiče,
S radostí Vám oznamujeme, že naše mateřská škola splnila všechna certifikační kritéria a získala ochrannou známku Dobrý začátek. Známka je naší škole udělena na tři roky. Pro naši školu je to ocenění nejen velmi dobré práce s dětmi v oblasti sociálně-emočního rozvoje, ale také závazek k naplňování pozitivního přístupu k dětem , rodičům, kolegům a partnerům školy.


Dobrý začátek - certifikát - printscreen

Vážení rodiče,
v průběhu školního roku budete prostřednictvím této nástěnky informováni o metodách, které při práci s dětmi z metodiky Dobrý začátek používáme. Těšíme se na vzájemnou spolupráci s Vámi, rodiči, která je nezbytnou součástí úspěšného prospívání vašich dětí.
Kolektiv MŠ

Metodika „Dobrý začátek“

Projekt: Centra kolegiální podpory v metodice socio-emočního rozvoje předškolních dětí „Dobrý začátek“

Reg. č. projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_010/0000506

Od 1.9.2019 se naše mateřská škola nově zapojila do projektu budování Center kolegiální podpory v oblasti socio-emočního rozvoje předškolních dětí založeném na implementaci metodiky „Dobrý začátek“ do praxe v mateřských školách. Metodika je v zahraničí rozvíjena a ověřována přes 30let. Schola Empirica s ní v českých mateřských školách pracuje od roku 2011.
Centrum kolegiální podpory organizuje pravidelná odborná setkání, při nichž jsou pedagogové seznamovány s jednotlivými tématy metodiky. Poskytuje zázemí pro odborný růst pedagogů, umožňuje sdílení dobré praxe a vzájemnou diskuzi.
V naší mateřské škole jsou v metodice „Dobrý začátek“ proškoleny všechny pedagogické pracovnice.
Metodika „Dobrý začátek“ představuje konkrétní způsoby práce v oblasti podpory sociálních a emočních kompetencí dětí ve věkovém rozmezí zhruba od 2 do 7let. Zaměřuje se na společné působení a komunikaci pedagogů a rodičů. Klade důraz na sociální a citový vývoj dítěte, tedy pěstování schopností navazovat vztahy, cítit a vcítit se, vnímat, co je dobré a spravedlivé, pomoci slabšímu a zastat se ho, spolupracovat a vzájemně si vyhovět. Rozvíjí u dětí sociální dovednosti a přátelství, porozumění emocím, schopnost přijímat zodpovědnost za své jednání a porozumění procesu řešení problému.
Metodika je celkově specifická svým přístupem pedagoga, který je založený na věnování pozitivní pozornosti dítěti. Pedagog svou pozornost a zájem věnuje individuálně každému dítěti, sama je příkladem žádoucího chování a jednání ( např. mluví s ostatními tichým, vlídným hlasem). Tím vytváří ve třídě pozitivní klima a podněcuje ke stejnému chování i děti.
Dalším důležitým prvkem metodiky je způsob komunikace mezi učitelkou a dítětem. Učitelka používá komunikační techniky jako popisný jazyk či poskytování zpětné vazby. Všímá si a oceňuje chování a jednání dítěte, které je žádoucí. Učí děti rozlišovat mezi žádoucím a nežádoucím chováním. Je vždycky lepší ocenit, co se daří, než vytýkat, co nejde. Zároveň ukazuje dětem, že i pozitivní přístup má své hranice. Nelze přehlížet agresivní chování (např. ubližování). Důležitá je proto práce s třídními pravidly, které učitelka vyvozuje společně s dětmi tak, aby byla jasná, pro děti pochopitelná, a vždy jsou formulována kladnou větou.
Metodika pracuje zejména s tématy, jako jsou podpora pozitivního chování, práce s emocemi, pěstování klimatu sociální pohody ve třídě, používání chvály a ocenění, ale také práce s nevhodnými návyky v chování, zvládání vzteku nebo agresivity dětí a řešení konfliktů ve třídě.
Při implementaci metodiky „Dobrý začátek“ mohou pedagogové využívat velké maňásky, jejichž prostřednictvím se děti mohou učit řešit vzniklé situace ve třídě, procvičovat pravidla třídy či nacvičovat přátelské chování.
Více informací se můžete dozvědět na nástěnkách jednotlivých tříd, a také zde: http://www.scholaempirica.org/