Celé česko čte dětem

motto naší školky:

"KDYŽ VYRAZÍTE DO SVĚTA, NEJLEPŠÍ JE CHYTIT NĚKOHO ZA RUKU A DRŽET SE POHROMADĚ"

ŘEČOVÁ PREVENCE VE ŠKOLCE

I ve školním roce 2022/23 probíhá v naší mateřské škole kroužek řečové prevence.
Prevence probíhá každodenně na třídách prostřednictvím „jazykových chvilek“ a zároveň logopedkami z SPC určené děti pracují individuálně v kroužku řečové prevence pod vedením odborně proškolených učitelek.

Denní jazykové chvilky + kroužek řečové prevence

Řečová prevence probíhá denně ve všech třídách formou jazykových chvilek ( do jazykové chvilky patří – dechová cvičení, gymnastika mluvidel, rozšiřování slovní zásoby, rytmizace slov, rozvoj sluchové a zrakové orientace a paměti, dále rozvoj pohyblivosti a obratnosti celého těla). Snažíme se o celkový rozvoj komunikačních schopností dítěte.

Také v tomto školním roce pokračujeme v úspěšné spolupráci se Speciálně pedagogickým centrem pro vady řeči v Plzni. Logopedky z tohoto specializovaného zařízení přijíždí během školního roku vyšetřit děti do školky. K vyšetření je nutný souhlas zákonného zástupce, přednost mají děti předškolní, protože správná výslovnost je pro vstup do školy důležitá ( nástup čtení a psaní).

Na základě vyšetření je rodičům doporučeno zařazení dítěte do kroužku řečové prevence, tam kde metody prevence nestačí, návštěva klinického logopeda.

Termín a pokyny k vyšetření budou včas vyvěšeny na nástěnkách v šatnách všech tříd, stejně tak na webových stránkách školky.

Přirovnání rozvoje dětské řeči ke stromu

Dle tohoto přirovnání (Wendlandt, 2000) se řeč dítěte vyvíjí v určitém sledu v postupných fázích, podobně jako malý stromek, z něhož postupem času vyroste silný a mohutný strom.

To vyžaduje mnoho různých, vzájemně se ovlivňujících podmínek.

Jazykový strom tvoří několik částí.

Kořeny stromu symbolizují vývojové procesy, kterými dítě musí projít, aby bylo schopné porozumět řeči a následně ji i aktivně používat.

Kmen stromu označuje radost z řečového projevu a porozumění řeči. Významný vliv zde zastává i reakce okolí dítěte na řeč. Pokud je pozitivní reakce okolí na samostatné snahy dítěte verbálně komunikovat, podněcuje to dítě k dalším řečovým projevům.

Koruna stromu je tvořena třemi oblastmi: slovní zásobou, artikulací a gramatikou. K rozvoji těchto oblastí dochází postupně, je to individuální proces, který ovlivňuje celá řada faktorů. Vrchol koruny symbolizuje dosažení řečovým projevům.

Voda znázorňuje chování, které podporuje řečový projev dítěte, poněvadž teprve díky každodenní komunikaci se může řeč rozvinout. K tomuto chování můžeme řadit například oční kontakt, umění dítěti naslouchat a nenutit ho násilím k opakování.

Slunce symbolizuje skutečnost, že pro správný vývoj je nezbytné, aby rodiče dokázali dítě přijmout a akceptovat takové, jaké je, a poskytovali mu dostatek lásky.

Země vyjadřuje životní prostředí, kulturu a společnost, v níž dítě vyrůstá.

Desatero k úspěšnému rozvoji řeči:


Logopedie

Náměty pro inspiraci:


Logopedie