Celé česko čte dětem

motto naší školky:

"KDYŽ VYRAZÍTE DO SVĚTA, NEJLEPŠÍ JE CHYTIT NĚKOHO ZA RUKU A DRŽET SE POHROMADĚ"

Vítáme Vás na webových stránkách naší školy, jejichž prostřednictvím bychom Vám rádi přiblížili život v naši mateřské školce.

VIZE ŠKOLY:

JSME ŠKOLA OTEVŘENÁ SPOLUPRÁCI, KOMUNIKACI S OKOLNÍM PROSTŘEDÍM, ZAMĚŘUJEME SE NA TVOŘIVOU ČINNOST, ŘEČOVOU PREVENCI A VZTAH K PŘÍRODĚ.
Vize školy je součástí Strategie školy - MŠ Merklín, která je zpracovaná na období 5 let.

HODNOTY NAŠÍ ŠKOLY:

HRA, RESPEKT, PŘÁTELSTVÍ, SPOLUPRÁCE, PROFESIONALITA, BEZPEČÍ

NÁŠ CÍL

Chtěli bychom, aby dění v mateřské škole vzbuzovalo u dětí cit a porozumění pro všechno, co potřebují. Aby naše mateřská škola byla svým kreativním přístupem přitažlivá nejen pro děti potažmo pro jejich rodiče, ale i pro veřejnost. Aby se děti v mateřské škole rádi setkávaly, učily se vzájemné komunikaci, spolupráci, respektu a toleranci, a aby působení naší mateřské školy vycházelo z regionálních podmínek, tradic a podílelo se na společenském životě v obci Merklín.
Naše mateřská škola se nachází na venkově, tudíž obklopena přírodou. Chtěli bychom využít této příležitosti a děti vést k tomu, aby měly potřebu poznávat a chránit přírodu, aby si vytvářely pěkný vztah ke svému okolí i k ostatním lidem kolem sebe.

Třídy ve školním roce 2016 - 2017

Ve školním roce 2016/ 2017 jsou děti rozděleny do 4 věkově smíšených tříd:
1. třída - ZVONEČCI - Ing.Michaela Štibraná, Ilona Konopíková, Andrea Heralová
2. třída - PAMPELIŠKY - Eva Basarab
3. třída - KOPRETINY - Jana Brožová, Bc.Kateřina Kamírová
4. třída - POMNĚNKY - Bc. Veronika Bíliková

Provozní doba ve školním roce 2016 - 2017

Od 1. 9. 2012 byla provedena změna provozní doby mateřské školky:
Provoz je pondělí až pátek, vždy od 6:15 hod. do 16:15hod.

    Aktuálně ve školce

+ Masopust
Masopust v MŠ oslavíme dne 7. 3. 2017, průvod obcí povede od 9,45 hodin. Bližší info n nástěnkách.

+ Besídka - Kopretiny
Třída Kopretin Vás zve dne 1. 3. 2017 od 17 hodin na besídku.

+ Návštěva keramické dílny
Tvořivá návštěva keramické dílny ve Stodu:
2. 3. 2017- Zvonečci
9. 3.2017 - Kopretiny
16. 3.2017 - Pampelišky a Pomněnky
Bližší info na nástěnkách.

+ Přednáška pro rodiče
Dne 6. 3. 2017 v 16,15 hodin ve třídě „Zvonečků“ se uskuteční v rámci projektu
„MŠ Merklín ŠABLONY“
přednáška pro rodiče na téma
„Školní zralost a komunikační dovednosti“.
Přednášející: Mgr. K. Láfová,
klinický logoped
Všichni rodiče jsou zváni

+ Provoz v době jarních prázdnin
V době jarních prázdnin - 13. - 17. 2. 2017 bude provoz MŠ omezen pouze do třídy Kopretin.

+ Zápis do MŠ
Zápis do MŠ na šk. rok 2017/2018 se uskuteční 2. 5. 2017 - bližší informace budou ještě upřesněny v dostatečném předstihu

+ Logoprojekt
MŠMT podpořilo projekt MŠ Merklín s názvem "Řečová prevence v MŠ Merklín II, aneb kde není pohyb, není řeč" v rozvojovém programu Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání v roce 2016 částkou 29560,- Kč. do MŠ bude pořízeno tělocvičné nářadí a podložky na cvičení jogy.

+ Truhlářské stoly
Mateřká škola získala v dotačním programu "PODPORA POLYTECHNICKÉ VÝCHOVY V MATEŘSKÝCH A ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH V PLZEŃSKÉM KRAJI V ROCE 2015" na uskutečnění projektu "POVĚZ MI A ZAPOMENU, UKAŽ MI A ZAPAMATUJI SI, NECH MNE UDĚLAT A NAUČÍM SE ANEB ŘEMESLNÁ TVORBA V MŠ MERKLÍN " finanční částku 16 170,- Kč.Do MŠ byly pořízeny truhlářské stoly se svěráky a ke každému z nich opravdové truhlářské nářadí.

+ Zabezpečení budovy
OBEC MERKLÍN SPOLUFINANCOVALA SPOLEČNĚ S PLZEŇSKÝM KRAJEM PROJEKT:
"...ABY BYLA MERKLÍNSKÁ MATEŘSKÁ ŠKOLA BEZPEČNÝM ZÁZEMÍM PRO DĚTI, RODIČE I ZAMĚSTNANCE"
V MŠ JSOU INSTALOVÁNY:
VIDEOTELEFONY DO KAŽDÉ TŘÍDY
ZABEZPEČOVACÍ TECHNIKA (DETEKTORY POHYBU U KOTELNY)
KAMEROVÝ SYSTÉM
VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ S DETEKTOREM POHYBU.

+ Stravné
Stravné v MŠ je třeba zaplatit vždy do konce měsíce na měsíc následující (tzn., že na měsíc listopad je třeba zaplatit do konce října)

+ Školné na rok 2016/2017
Úplata za vzdělávání (školné) je od září navýšena na částku 310,- Kč/měsíc.

down